Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor postorder- of internetverkoop 7days jobwear BV

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

“Verkoper”: 7days jobwear BV, met zetel te 9240 Zele, Nachtegaalstraat 8 W1, met ondernemingsnummer 0480.724.773 en BTW-nummer BE 0480.724.773;
“Consument”: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
“Professionele Klant”: de natuurlijke personen die niet vallen onder de definitie van Consument en alle rechtspersonen;
“Koper”: elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Webshop goederen bij de Verkoper aankoopt;
“Product”: alle goederen die te koop worden aangeboden op de Webshop;
“Webshop”: de website van en beheerd door de Verkoper: www.7-days.be;

Artikel 2: Volledigheid

Deze algemene voorwaarden omvatten alle verplichtingen van de partijen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van de Producten uit de catalogus uitgegeven door de Verkoper die terug te vinden is op de Webshop.
Elke bestelling impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Koper.
De Verkoper en de Koper komen overeen dat hun contractuele relatie uitsluitend door deze algemene voorwaarden beheerst wordt.
De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing zodra zij online op de Webshop geplaatst worden.

Artikel 3: Bestelling

De Koper heeft de mogelijkheid online, per fax, telefonisch, per e-mail of op basis van de catalogus en door middel van het formulier op de Webshop te bestellen.
Om de bestelling te valideren, moet de Koper deze algemene voorwaarden aanvaarden door te klikken op de aangeduide plaats of door deze aan te vinken. De betaling gebeurt bij verkoop via internet of per telefoon, binnen de 10 dagen na de verzending van de factuur, per overschrijving of kredietkaart (enkel Visa of MasterCard).
Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en van de beschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten.
In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, verkeerd adres of een ander probleem met de rekening van de Koper, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling van de Koper te blokkeren totdat het probleem opgelost is.
Indien een besteld Product niet leverbaar is, wordt de Koper hierover ingelicht. De bestelling van dit Product wordt geannuleerd, maar de rest van de bestelling blijft vast en definitief. De Verkoper behoudt zich het recht voor de specificaties van de Producten te wijzigen. De kenmerken van de Producten (foto’s, kleuren, etc.) vermeld in de catalogus van de Verkoper en op de Webshop, hebben dan ook slechts indicatieve waarde.

Artikel 4: Personalisering

Een personalisering van Producten wordt pas uitgevoerd na bevestiging door de Koper van een bestek van de Verkoper. Dit door de Koper ondertekende en gedateerde akkoord voor personaliseren heeft de waarde van een contract. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van vergissing begaan door de Koper.

Artikel 5: Bewijs van de transactie

De elektronische registers die in de informaticasystemen van de Verkoper bewaard worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden beschouwd als het bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs voorgelegd kan worden.

Artikel 6: Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende tarieven zoals vermeld op de Webshop op het ogenblik van de bestelling toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid op deze datum.
De prijzen staan vermeld in euro. De leveringskosten zijn hier niet inbegrepen. Deze worden afzonderlijk gefactureerd en vermeld vóór de validering van de bestelling. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging aan het toepasbare btw-tarief zal automatisch doorgerekend worden in de prijs van de Producten.
De betaling van de volledige prijs moet gebeuren binnen de 10 dagen na de verzending van de factuur. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als aanbetaling of voorschot. Deze algemene voorwaarden betreffen enkel de bestellingen door Kopers die zich in België bevinden en de leveringen die uitgevoerd worden op het Belgisch grondgebied.

Artikel 7: Levering

De op de Webshop voorgestelde producten kunnen in principe enkel in België en Luxemburg worden geleverd.
De Producten worden geleverd op het adres dat de Koper vermeld heeft op de bestelbon. De Koper moet erop letten dat dit juist is. Elk pakje dat naar de Verkoper teruggestuurd wordt wegens een verkeerd of onvolledig leveringsadres, zal opnieuw verstuurd worden op kosten van de Koper.
Indien de Koper afwezig is op de dag van de levering laat de vervoerder een afwezigheidsbericht achter in de brievenbus, waarmee de Koper het pakje kan gaan ophalen op de aangegeven plaats en binnen de aangegeven termijn.
Indien de oorspronkelijke verpakking op het ogenblik van de levering beschadigd, gescheurd of geopend is, moet de Koper de staat van de Producten controleren. Indien deze beschadigd zijn, dient de Koper het pakje verplicht te weigeren en een voorbehoud aantekenen op de leveringsbon (met de vermelding dat pakje wordt geweigerd wegens beschadigd, gescheurd op geopend).
De Koper dient alle anomalieën in de levering onmiddellijk te vermelden op de leveringsbon, onder de vorm van handgeschreven en ondertekende voorbehouden (zoals averij, ontbrekend Product ten opzichte van de leveringsbon, beschadigd pakje, gebroken Producten, ...). De Koper dient de Verkoper per aangetekende brief in kennis te stellen van de vastgestelde anomalieën en geformuleerde voorbehouden, dit ten laatste binnen de twee dagen na de ontvangst van het Product of de Producten.
Indien de Producten teruggestuurd moeten worden naar de Verkoper, dient de Koper binnen de 14 dagen na levering een aanvraag tot retour indienen bij de Verkoper. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen zullen eventuele aanvragen tot retour niet meer aanvaard worden. Het retourneren van een Product kan bovendien enkel aanvaard worden wanneer het Product in kwestie zich in zijn originele staat bevindt (inclusief verpakking, toebehoren, gebruiksaanwijzing...).
Wanneer bestellingen worden geplaatst door een Professionele Klant, Consument of Koper, worden de leveringstermijnen gegeven ter informatieve titel, zonder enige resultaatsverbintenis.
Het overschrijden van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, ook in geval van overmacht, kan geen aanleiding geven tot schadevergoedingen en interesten of tot de annulering van de lopende bestelling.
Indien de contractuele termijnen niet nageleefd worden, kan de Consument de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbewijs, mits hij (1) de Verkoper vooraf per aangetekende brief heeft aangemaand om de levering uit te voeren binnen een redelijke bijkomende termijn en (2) het Product desondanks niet binnen deze redelijke bijkomende termijn werd geleverd.
Indien de Consument mits naleving van hoger voormelde voorwaarden de bestelling annuleert, is de Verkoper gehouden aan de Consument alle betaalde bedragen terug te storten, ten laatste binnen de 14 dagen na de datum van de geldige annulering.

Artikel 8: De 7days jobwear garantie voor alle Kopers

De Koper geniet van de garantie “tevreden of terugbetaald” gedurende 15 dagen na datum van levering. Op maat gefabriceerde en gemaakte Producten of op vraag van de Koper geborduurde Producten worden niet teruggenomen of omgeruild. Enkel Producten die teruggestuurd worden in perfecte staat en in hun originele verpakking worden door de Verkoper aanvaard.
De port- en retourkosten zijn steeds ten laste van de Koper.

Artikel 9: Wettelijke garantie voor Consumenten

De wettelijke garantie zoals vastgelegd in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het oud Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing.
De door de Verkoper geleverde Producten genieten een garantietermijn van 2 jaar indien zij worden aangekocht door Consumenten. De Consument heeft de keuze tussen de herstelling en de vervanging van het Product onder de modaliteiten zoals bepaald in artikel 1649quinquies van het oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Klachten

Elke klacht betreffende de levering (averij, ontbrekend Product, …) dient door de Koper aan de Verkoper te worden medegedeeld per aangetekende brief, dit ten laatste binnen de twee dagen na de ontvangst van het Product. Bij niet-naleving van deze termijn wordt de Verkoper ontslagen van elke aansprakelijkheid ten overstaan van de Koper.
Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichtingen van de Koper op.
Indien de Verkoper het gebrek erkent, is hij gehouden om het gebrekkige Product om te ruilen of de betaalde prijs terug te betalen. Elke andere schadeloosstelling wordt uitgesloten.
De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schade veroorzaakt door het natuurlijk slijtageproces of door een foutief gebruik van het Product. Bij vergissing in de levering of in de omruiling, moet elk om te ruilen of terug te betalen Product in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden naar de Verkoper.
De retourkosten zijn steeds ten laste van de Koper.

Artikel 11: Wettelijk herroepingsrecht

De Consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering om af te zien van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Consument de Verkoper binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van het Product op de hoogte brengen van zijn beslissing door middel van een duidelijke verklaring (per post, fax of e-mail).
Na de beslissing tot herroeping meegedeeld te hebben, beschikt de Consument over 14 kalenderdagen om het Product terug te sturen of terug te geven aan de Verkoper. Het Product dient in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden naar het adres van de Verkoper: Nachtegaalstraat 8 W1 te 9240 Zele. Enkel in hun geheel teruggestuurde Producten in hun oorspronkelijke en intacte verpakking, in perfecte staat van herverkoop, zullen teruggenomen worden. Producten die beschadigd zijn, of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, worden niet terugbetaald of omgeruild. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder kosten, met dien verstande dat de retourkosten ten laste van de Consument zijn. Bij omruiling gebeurt de herverzending op kosten van de Verkoper. De Verkoper dient alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, terug te betalen aan de Consument, zonder ongerechtvaardigde vertraging en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de datum waarop de Verkoper kennis kreeg van de beslissing tot herroeping van de Consument. De Verkoper kan echter de terugbetaling uitstellen tot op het ogenblik dat hij het Product terug heeft of tot wanneer de Consument een bewijs van verzending van het Product geleverd heeft, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten vervaardigd op vraag van de Consument of Producten die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 12: Betaling

De bestellingen en de portkosten dienen betaald te worden binnen de 10 dagen na levering per overschrijving of kredietkaart (enkel Visa of MasterCard).
Indien de Koper vorige facturen van de Verkoper niet volledig heeft betaald of indien er twijfels zijn over de solvabiliteit van de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht voor om eerst de betaling van de openstaande facturen en/of een voorafbetaling te eisen.
Bij wijze van uitzondering dienen bestellingen geplaatst door publiekrechtelijke rechtspersonen (besturen, gemeenten, openbare instellingen, etc.) betaald te worden binnen de 30 dagen na de levering.
Indien de Consument nalaat om na het versturen van een tweede herinnering te betalen, kunnen er intresten worden aangerekend conform Boek XIX Wetboek van Economisch recht.
Indien de Professionele Klant nalaat om uiterlijk binnen de 10 dagen na levering te betalen, zullen automatisch en van rechtswege intresten worden aangerekend aan de toepasselijke intrestvoet overeenkomstig de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal de Professionele Klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10%.

Indien de koper vorige facturen van de verkoper niet volledig heeft betaald, indien er twijfels zijn over de solvabiliteit van de koper en voor alle eerste bestellingen die vrijetijdskleding of schoeisel bevatten behoudt de verkoper zich het recht voor om eerst de betaling van de openstaande facturen en/of een voorafbetaling te eisen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom – namaak

De hele inhoud van de catalogus en alle elementen op de Webshop zijn exclusief eigendom van de Verkoper of van diens leveranciers. Elke reproductie is verboden en kan bestraft worden ten titel van namaak.

Artikel 14: Beding van eigendomsvoorbehoud

De Verkoper blijft eigenaar van het Product tot de volledige betaling van de factuur.

Artikel 15: Niet-verzaken

Indien een van de partijen het feit dat de andere partij een van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden niet nakomt niet inroept, mag in de toekomst niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de desbetreffende verplichting.

Artikel 16: Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
De partijen verbinden zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken voor elk meningsverschil dat zou kunnen ontstaan bij het gebruik van de Webshop en de bestelling van Producten via de Webshop. In geval van geschillen tussen de Verkoper en een Professionele Klant zijn enkel de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Artikel 17: Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie creëerde een internetplatform voor online beslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr
De Consument heeft het recht te verzoeken om een buitengerechtelijke regeling via dit platform na te streven.
De Verkoper kan evenwel niet worden verplicht om deel te nemen aan dergelijke geschillenbeslechting.

 

Disclaimer  

1. Content

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.  
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie, inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen door de auteur zonder aparte aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of geheel dan wel gedeeltelijk worden geschrapt. 

2. Doorverwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de content waar zijn pagina's naar linken of verwijzen - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale content en zou kunnen verhinderen dat de bezoekers van zijn site die pagina's bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar gepresenteerd wordt dan kan uitsluitend de auteur van de betreffende pagina's daarvoor aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor posts of berichten die door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of mailinglijsten op zijn pagina worden geplaatst. 

3. Auteursrecht  

De auteur had niet de bedoeling om auteursrechtelijk beschermd materiaal voor de publicatie te gebruiken en, waar dat niet mogelijk is, om naar het auteursrecht met betrekking tot het betreffende materiaal te verwijzen.  
De auteursrechten op alle door de auteur gecreëerde materialen zijn voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluidsfragmenten of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan. 

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet als onderdeel van de internetpublicatie waarvan u bent doorverwezen, worden beschouwd. Indien delen of afzonderlijke begrippen van deze verklaring niet wettig of onjuist zijn dan wordt de inhoud of de geldigheid van de overige delen daar niet door aangetast.