Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor postorder- of internetverkoop 7days jobwear BV

Artikel 1: Definities 
Consument: - elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit. 
Beroepsuitoefenaar: - elke persoon die aankoopt in het kader van en voor de noden van zijn beroep en niet valt onder bovenstaande definitie.

Artikel 2: Volledigheid 
Deze algemene voorwaarden omvatten alle verplichtingen van de partijen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen door de firma 7days jobwear BV (Besloten Vennootschap met een kapitaal van 19.000 €, met zetel te 8 W4 Nachtegaalstraat – 9240 Zele, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Dendermonde onder het nummer 0480 724 773).
Deze voorwaarden hebben betrekking op de artikelen in de catalogie uitgegeven door 7days of op de website www.7-days.be, geëxploiteerd door 7days Jobwear.
Elke bestelling bij 7days jobwear BV impliceert aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. In deze zin wordt de koper geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden. 
De verkoper en de koper komen overeen dat hun relatie uitsluitend door deze algemene voorwaarden beheerst wordt. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op gezette tijdstippen te wijzigen. Ze zijn van toepassing van zodra ze online gezet worden.
Indien er een verkoopsvoorwaarde zou ontbreken, wordt ze beschouwd als zijnde beheerst door de geldende gebruiken van de sector verkoop op afstand waarvan de firma’s hun zetel hebben in België.

Artikel 3: Bestelling 
De koper heeft de mogelijkheid online, per fax, telefonisch, per e-mail of op basis van de catalogus en door middel van het formulier op de website of in de catalogus te bestellen.
Om de bestelling te valideren, moet de koper deze algemene voorwaarden aanvaarden door te klikken op de aangeduide plaats of door deze aan te vinken. De betaling gebeurt bij verkoop via internet of per telefoon, binnen de 10 dagen na uitgifte van de factuur, per overschrijving of bankkaart (Visa/MasterCard). 
Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en van de beschrijving van de voor verkoop beschikbare artikels.
Elke betwisting op dit punt zal behandeld worden in het kader van een eventuele omruiling en van onderstaande garantievoorwaarden.
In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, verkeerd adres of een ander probleem met de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem opgelost is.
Indien een besteld artikel niet leverbaar is, wordt de koper hierover ingelicht.
De bestelling van dit artikel wordt geannuleerd, maar de rest van de bestelling blijft vast en definitief.
7days jobwear BV behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn artikels te wijzigen om ze te verbeteren. De kenmerken van de artikels (foto’s, kleuren, etc.) vermeld in de catalogie van 7days jobwear BV en op de website 7days jobwear, hebben dan ook slechts indicatieve waarde.

Artikel 4: Personalisering 
Een personalisering van artikelen wordt pas uitgevoerd na bevestiging door de klant van een bestek van 7days jobwear BV. Dit door de klant ondertekende en gedateerde akkoord voor personaliseren heeft de waarde van een contract. 7days jobwear BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van vergissing begaan door de klant.
Indien een of meerdere taksen of bijdragen, in het bijzonder inzake milieu, in het leven geroepen of gewijzigd zouden worden, zowel naar boven als naar beneden toe, kan deze wijziging doorgerekend worden in de verkoopsprijs van de artikels.

Artikel 5: Bewijs van de transactie 
De elektronische registers die in de informaticasystemen van de verkoper bewaard worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden beschouwd als het bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs voorgelegd kan worden. 

Artikel 6: Prijzen 
De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende tarieven vermeld op het ogenblik van de bestelling toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid op deze datum.
De prijzen staan vermeld in euro. De leveringskosten zijn hier niet bij inbegrepen, deze worden apart gefactureerd en vermeld voor de validering van de bestelling. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging aan het toepasbare btw-tarief zal automatisch doorgerekend worden in de prijs van de artikels.
De betaling van de volledige prijs moet gebeuren binnen de 10 dagen na de datum van ontvangst van de factuur. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als aanbetaling of voorschot.
Deze verkoopsvoorwaarden betreffen enkel de aankopen door kopers die zich in België bevinden en die uitsluitend geleverd worden op het Belgisch grondgebied.
.
Artikel 7: Levering 
De artikelen worden geleverd op het adres dat de koper vermeld heeft op de bestelbon. De koper moet erop letten dat dit juist is. Elk pakje dat naar de verkoper teruggestuurd wordt wegens een verkeerd of onvolledig leveringsadres zal opnieuw verstuurd worden op kosten van de koper. 
Indien de koper afwezig is op de dag van de levering laat de leverancier een afwezigheidsbericht achter in de brievenbus, waarmee de koper het pakje kan gaan ophalen op de aangegeven plaats en binnen de aangegeven termijn.
Indien de oorspronkelijke verpakking op het ogenblik van de levering beschadigd, gescheurd of geopend is, moet de koper de staat van de artikels controleren. Indien ze beschadigd zijn, moet de koper het pakje verplicht weigeren en voorbehoud aantekenen bij het leveringsborderel (pakje geweigerd wegens geopend of beschadigd). 
De koper moet alle anomalieën in de levering vermelden op de leveringsbon, onder de vorm van ondergetekende handgeschreven voorbehouden (averij, ontbrekend artikel ten opzichte van de leveringsbon, beschadigd pakje, gebroken artikels...). 
De koper moet dan deze voorbehouden per aangetekende brief bevestigen aan de transporteur, en dit ten laatste binnen de twee werkdagen na de ontvangst van het of de artikel(s) en een kopie van deze brief per fax of gewone briefwisseling overmaken aan de verkoper, op het adres vermeld in de wettelijke vermeldingen op de website.
Indien de artikelen teruggestuurd moeten worden naar de verkoper, moet er binnen de 14 dagen na levering een aanvraag tot retour ingediend worden bij de verkoper. Geen enkele vordering die buiten deze termijn wordt ingediend kan aanvaard worden. Het retourneren van het artikel kan enkel aanvaard worden voor artikelen die zich in hun originele staat bevinden (verpakking, toebehoren, gebruiksaanwijzing...). 
Bestellingen worden door 7days jobwear BV verwerkt van zodra ze in ontvangst genomen worden en verstuurd door PostNL.
Indien het gaat om een professionele koper die koopt in het kader van en voor de noden van zijn beroep, worden de leveringstermijnen gegeven ter informatieve titel, zonder enige verbintenis.
Het overschrijden van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, zelfs in geval van overmacht, kan geen aanleiding geven tot schadevergoedingen en interesten of tot de annulering van de lopende bestelling.
Indien de contractuele termijnen niet nageleefd worden, kan de consument het contract verbreken per aangetekende brief met ontvangstbewijs, na de verkoper aangemaand te hebben de levering uit te voeren of de dienst te leveren binnen een redelijke bijkomende termijn.
Indien hij dit wenst kan de consument het contract echter onmiddellijk verbreken, indien de hieronder voorziene termijnen of data voor hem een essentiële voorwaarde van het contract vormen.
In dit geval is de verkoper, indien het contract wordt verbroken, gehouden aan de consument alle betaalde bedragen terug te storten, ten laatste binnen de 14 dagen na de datum van de verbreking van het contract.

Artikel 8: De 7days jobwear garantie voor alle kopers
De klant geniet van de garantie “tevreden of terugbetaald” gedurende 15 dagen na levering. Op maat gefabriceerde en gemaakte artikelen of op vraag van de klant geborduurde artikelen worden niet teruggenomen of omgeruild. Enkel artikelen die teruggestuurd worden in perfecte staat en in hun originele verpakking worden door 7days jobwear BV aanvaard.
De port- en retourkosten zijn ten laste van de klant.

Artikel  9 – Extra garantie op de artikelen voor consumenten 
7days jobwear BV staat garant voor de conformiteit van de goederen met het contract, en geeft de koper de mogelijkheid om een vordering in te dienen op basis van de wettelijke garantie van overeenstemming voorzien in artikels artikel 1649 ter van het Burgerlijk Wetboek of op basis van de garantie op gebreken van het verkochte goed in de zin van artikels artikel 1649 quater en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Indien de wettelijke garantie van overeenstemming ingeroepen wordt, herinnert men eraan dat:

  1. De consument over een termijn van 2 jaar beschikt om te handelen, te tellen vanaf de aflevering van het goed;
  2. De consument kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kostvoorwaarden voorzien in artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek
  3. De consument wordt vrijgesteld van het leveren van het bewijs van een gebrek van overeenstemming van het goed tijdens de eerste 6 maand na de aflevering ervan.

Deze termijn wordt vanaf 18 maart 2016 op 24 maand gebracht, behalve voor tweedehandsartikels.
Daarnaast wordt er aan herinnerd dat:

  1. De wettelijke garantie van overeenstemming van toepassing is los van de onderstaande handelswaarborg:
  2. De consument ervoor kan kiezen de garantie op verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in te roepen. Indien hij dit doet, kan hij kiezen tussen de verbreking van de verkoop of een prijsvermindering, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkochte artikels worden eveneens gedekt door een handelsgarantie, die hun overeenstemming wenst te garanderen en de terugbetaling van de aankoopprijs, de vervanging of het herstel van de goederen verzekert. Ze dekt geen gebreken veroorzaakt door een abnormaal of foutief gebruik, of gebreken die voortvloeien uit een oorzaak vreemd aan de intrinsieke eigenschappen van de artikels.
De voorgaande bepalingen gelden niet uitsluitend voor de toepassing van de wettelijke garantie van overeenstemming van artikel artikel 1649 ter van het Burgerlijk Wetboek en van de waarborg op gebreken van het verkochte goed van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 Klachten
Elke klacht betreffende de levering (averij, ontbrekend artikel in vergelijking met de factuur) moet geformuleerd worden aan 7days jobwear BV op de dag van de levering en ten laatste de eerste daaropvolgende werkdag. Bij niet-naleving van deze regel wordt 7days jobwear BV ontslagen van elke aansprakelijkheid ten overstaan van de klant.
Een klacht schort in geen geval de verplichting van de klant om de verschuldigde bedragen te betalen op.
Het is de verantwoordelijkheid van 7days jobwear BV om een artikel waarvan erkend werd dat het een gebrek aan overeenstemming vertoont terug te betalen of om te ruilen. Elke andere schadeloosstelling wordt uitgesloten.

7days jobwear BV weigert elke aansprakelijkheid voor gebreken of schade veroorzaakt door het natuurlijk slijtageproces of door een foutief gebruik van de gebruiksinstructies.
Bij vergissing in de levering of in de omruiling, moet elk om te ruilen of terug te betalen artikel in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden naar de verkoper, naar Nachtegaalstraat 8 W4 te 9240 Zele.
De retourkosten zijn ten laste van de koper. 

Artikel 11: Herroepingsrecht 
Elke klant beschikt over een termijn van 14 werkdagen, te tellen vanaf de datum van levering van zijn bestelling, om elk artikel dat hij niet wil terug te sturen en de terugbetaling of omruiling te vragen zonder kosten, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de koper blijven.
Enkel in hun geheel teruggestuurde artikelen in hun oorspronkelijke en intacte verpakking, in perfecte staat van herverkoop, zullen teruggenomen worden. Artikelen die beschadigd zijn, of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, worden niet terugbetaald of omgeruild.
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten betreffende goederen vervaardigd op vraag van de koper of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.
Retourprocedure - Terugbetaling
Na zijn beslissing tot herroeping meegedeeld te hebben, beschikt de klant over 14 dagen om de goederen terug te sturen of terug te geven.
Het artikel moet in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden naar Nachtegaalstraat 8 W4 te 9240 Zele.
Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder kosten, met dien verstande dat de retourkosten ten laste van de koper zijn. Bij omruiling gebeurt de herverzending op kosten van de verkoper.
De verkoper moet alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, terugbetalen aan de koper, zonder ongerechtvaardigde vertraging en ten laatste binnen de 14 dagen na de datum waarop hij kennis kreeg van de beslissing tot herroeping van de consument. De verkoper kan echter de terugbetaling uitstellen tot wanneer hij de goederen terug heeft of tot wanneer de koper een bewijs van verzending van deze goederen geleverd heeft. De weerhouden datum is dan de datum waarop het eerste van deze feiten uitgevoerd wordt.

Artikel 12: Betaling 
De bestellingen en de portkosten dienen betaald te worden binnen de 10 dagen na levering per overschrijving of kredietkaart (Visa/MasterCard). 
Indien er onbetaalde voorgaande facturen zijn of indien er twijfel over de solvabiliteit bestaat, behoudt 7days jobwear BV zich het recht voor een voorafgaande betaling te eisen.
Bij wijze van uitzondering dienen bestellingen geplaatst door publiekrechtelijke rechtspersonen (besturen, gemeentes, openbare instellingen etc.) betaald te worden binnen de 30 dagen na het einde van de maand.
Indien de klant de verschuldigde bedragen te laat betaalt, is hij automatisch en van rechtswege een boete voor laattijdige betaling verschuldigd, die berekend wordt op basis van de interestvoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar recentste herfinancieringstransactie, vermeerderd met tien procentpunten, op het bedrag alle taksen inbegrepen van de prijs vermeld op de factuur, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling.
Daarnaast is elke beroepsuitoefenaar die laattijdig betaalt van rechtswege aan de schuldeiser een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% .Indien de meegedeelde invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding, kan de schuldeiser, mits het voorleggen van bewijzen een aanvullende schadevergoeding eisen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom - namaak 
Heel de inhoud van de catalogus en alle elementen op de website zijn exclusief eigendom van 7days jobwear BV of van zijn leveranciers. Elke reproductie is verboden en kan bestraft worden ten titel van namaak.

Artikel 14: Beding van eigendomsvoorbehoud 
7days jobwear BV blijft eigenaar van de artikels tot de volledige betaling van de factuur.

Artikel 15 – Niet-verzaken
Indien een van de partijen het feit dat de andere partij een van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden niet nakomt niet inroept, mag in de toekomst niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de betreffende verplichting.

Artikel 16-Titel 
Indien er problemen zijn om een van de titels boven de bedingen te interpreteren, worden de titels onbestaand verklaard.

Artikel 17 – Toepasselijke wetgeving 
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen.
De partijen verbinden zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken voor elk meningsverschil dat zou kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van dit Contract.
Indien het gaat om beroepsuitoefenaars zijn in geval van geschil, van welke aard ook, of van betwisting betreffende de totstandkoming of de uitvoering van de bestelling enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht.

Artikel 18 - Alternatieve geschillenbeslechting
De EU-Commissie opent onder de volgende link een internetplatvorm  voor online beslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platvorm dient als vangnet voor buiten gerechtelijke beslechting van geschillen, voortvloeiend uit online-aankopen of dienstverleningscontracten waarbij een consument betrokken is.
 7days is voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting van een consumenten arbitragecommissie niet verplicht noch bereid.

 

Disclaimer  

1. Content  
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.  
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. 

2. Referrals and links  
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page. 

3. Copyright  
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicatethe copyright of the respective object.  
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement. 

4. Legal validity of this disclaimer  
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.